Sociaal Overleg

Over Stichting Sociaal Overleg

Het Sociaal Overleg staat voor het recht op een gelijkwaardige, rechtvaardige en menswaardige behandeling van mensen die financieel afhankelijk zijn van sociale voorzieningen van de gemeente Sittard-Geleen.

Laat meer zien »

Het Sociaal Overleg doet niet aan individuele hulpverlening.

Daarvoor zijn andere organisaties beschikbaar zoals het Bureau Sociaal Raadslieden.

In ons Sociaal Manifest hebben we bij de vorige gemeenteraadsverkiezing onze standpunten geformuleerd.

Het Sociaal Overleg vergadert maandelijks, in de interne vergadering bepalen we onze standpunten en bepalen we ook welke zaken we willen bespreken met de contactpersoon/beleidsmedewerker van de afdeling Sociale Zaken in de externe vergadering.

Het Sociaal Overleg is een onafhankelijke stichting. We krijgen weliswaar subsidie van de gemeente maar daaraan worden geen eisen of verwachtingen gesteld, wij zijn vrij in ons handelen.

Het Sociaal Overleg werkt waar mogelijk samen met andere adviesraden en cliëntenraden in Sittard-Geleen of de regio. Daarnaast werkt het Sociaal Overleg ook samen met provinciale en landelijke organisaties zoals Stichting de Pijler, Sociale Alliantie. Ook zijn we aangesloten bij de Landelijke Cliëntenraad.

Leden van het Sociaal Overleg bezoeken regelmatig organisaties die met onze doelgroep in contact staan. Daarnaast organiseert het Sociaal Overleg een paar keer per jaar inloopbijeenkomsten voor mensen met een uitkering. De signalen die wij op die manier krijgen gebruiken we in ons ongevraagd advies aan de Gemeente en de afdeling Sociale Zaken.

Het Sociaal Overleg vindt het heel belangrijk dat de informatie over zaken die uitkeringsgerechtigden betreffen, duidelijk en begrijpelijk worden overgebracht. Vaak maakt de ambtelijke taal de informatie moeilijk te begrijpen. Leden van het Sociaal Overleg overleggen met ambtenaren om teksten (zoals de Nieuwsbrief) door te nemen en voor onze doelgroep begrijpelijk te maken.

In de huidige tijd van Digitalisering hebben we te maken met de toename van informatie en formulieren via het internet. Als wij als Sociaal Overleg merken dat er onduidelijkheden zijn op de website van de gemeente, dan kaarten we dat meteen aan.

Deelnemen

Het Sociaal Overleg zoekt bestuursleden die willen meewerken aan belangenbehartiging van vaak kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van een uitkering.We zoeken mensen die actief willen meedenken en meewerken aan informatieverstrekking, contacten met de achterban en het ontwikkelen van adviezen aan de gemeente. Het Sociaal Overleg vergadert twee keer per maand en heeft mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Laat meer zien »

De Stichting Sociaal Overleg Sittard-Geleen is de Adviesraad voor de Gemeente inzake de Participatiewet en belangenbehartiger voor uitkeringsgerechtigden in Sittard-Geleen. Sinds maart 2017 is de functie van voorzitter vacant. Het Sociaal Overleg nodigt geïnteresseerden voor de functie van voorzitter voor het Dagelijks en Algemeen bestuur uit om hun interesse kenbaar te maken. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen banden met maatschappelijke of politieke organisaties op het werkgebied van het Sociaal Overleg. U kunt voor nadere toelichting een afspraak maken via ons contactformulier.

De Stichting Sociaal Overleg Sittard-Geleen heeft verder plaats voor nieuwe leden, bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden die als bestuurslid de doelstelling van het Sociaal Overleg onderschrijven en daar een bijdrage aan willen leveren.

Informatie over taken en werkzaamheden zijn op te vragen via ons contactformulier.

Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is de Cliëntenraad van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen en tevens adviesraad voor de gemeente. Het Sociaal Overleg bestaat uit 8 tot 10 leden met administratieve ondersteuning. De leden bestaan uit ervaringsdeskundigen (mensen die zelf in een uitkeringssituatie zitten) en leden vanuit maatschappelijke groepen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de belangen van mensen die veelal in een afhankelijke situatie leven en bent u geïnteresseerd om meer inzicht te krijgen in de sociale wetgeving, neem dan contact op met het Sociaal Overleg.

Klik hier